Pre verejné orgány

“Nie pre nás ale pre všetkých”

Vstup krajín stredo – východnej (tzv. CEE – Central Eastern Europe) a východnej Európy (tzv. EE – Eastern Europe) do Európskej Únie viedol k výraznemu prílevu a zároveň dynamickej mobilite občanov týchto krajín do Veľkej Británie (podľa oficiálnych zdrojov, rozdiel medzi počtom stredovýchodoeurópskych a východoeurópskych obyvateľov v UK vzrástol z roku 2002 do roku 2012 až o 1,300,000 obyvateľov). UK CEE mediačná konzultácia vznikla preto ako odozva na spoločensko sociálne dianie v kontexte súčasnej imigrácie medzi UK a CEE krajinami a poskytuje služby všetkým  zúčastneným  inštitúciám.

Naše služby ponúkame inštitúciám, iniciatívám a projektom prostredníctvom konceptu súkromnej diplomacie a využívania interkultúrneho dialógu, efektívnej komunikácie, facilitácie a mediácie ako aj úzkej spolupráce medzi anglickou a stredoeurópskou stranou. Špecializujeme sa na tieto oblasti:

  •  OBČIANSKE (Poskytujeme podporné služby CEE imigrantom (v niektorých prípadoch aj ostatným EE imigrantom)  v UK pri riešení ich konflitkov a súvisiacich tažkostí v každodennom živote ako aj pri závažných životných krízach.  Taktiež podporujeme ich interakcie s britskými občanmi a britskou spoločnosťou).
  •  CEZHRANIČNÉ (V dôsledku dynamickej mobilite imigrantov dochádza často k siuáciám vyžadujúcich si cezhraničné riešenie konfliktov a cezhraničnú komunikáciu. UK CEE konzultanti poskytujú servis procesu vyvýjania rýchlejšej a jednoduchšej inštitucionálnej komunikácie a riešenia konfliktov cezhranične, najmä medzi krajinami UK, Slovenskom a Českom, v niektorých prípadoch aj ostatných CEE a EE krajín.
  •  CHÝBAJÚCÍCH KOMPETENCIÍ (Poskytujeme služby vypĺňania “medzier” v prípade “chýbajúcich” kompetencií či kapacít verejných orgánánov / služieb v súvislosti uspokojovania vysokých požiadaviek efektívneho a  účinného zvládnutia “imigrantských situácií”).
  •  FACILITÁCIE “PREMOSŤOVANIA” (Podporujeme cezhraničnú spoluprácu v rámci verejných záujmov a aktivít obidvoch UK a CEE regiónov prostredníctvom facilitácie efektívnej komunikácie (príkladom takejto spolupráce je súčasný projekt s Britskou volebnou komisiou).
  •  KOMUNITY A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI (Podporujeme komunitný rozvoj a stratégiu  zmierňovania napätia medzi Brtiskou a CEE komunitou,  ako aj zmierňovania súčasného “anti východoeurópského fenoménu” na spoločenskej a politickej úrovni v Británii prostredníctvom posiľňovania porozumenia “východnej a západnej kultúry”).